Wat is een gebiedspaspoort?

Het gebiedspaspoort geeft een actuele stand van zaken van de kenmerken en de status van een zoekgebied, zoals opgenomen in de RES. Met een gebiedspaspoort beschikken alle betrokken partijen over dezelfde informatie. Het is een document dat meegroeit met het proces, de uitwerking van en de besluitvorming over het zoekgebied.

Het gebiedspaspoort bestaat uit drie onderdelen: 

  1. Energetische data zoals locatie, verwachte opstelling van windturbines of zonnepanelen, opwekkingsvermogen en beschikbare netcapaciteit.
  2. Ruimtelijke en planologische gegevens van het zoekgebied, waaronder de kaders vanuit natuur, landschap, (ondergronds) ruimtegebruik en vigerende wet- en regelgeving.
  3. De status van het zoekgebied, waaronder een beschrijving van de fase van ontwikkeling, gemaakte afwegingen, (wijze van) participatie, status van de besluitvorming, betrokken partijen en reacties van inwoners en andere belanghebbenden.

Een gebiedspaspoort wordt gemaakt op initiatief van de betrokken gemeente(n). Elk zoekgebied in de RES heeft een gebiedspaspoort. Niet elk gebiedspaspoort bevat dezelfde hoeveelheid informatie. Zoekgebieden waarvoor draagvlak is en waarvoor al concretere plannen of initiatieven zijn, hebben meer uitgewerkte informatie in het gebiedspaspoort dan zoekgebieden waarnaar nog nader onderzoek gedaan moet worden. De gebiedspaspoorten komen bij de publicatie van de RES 1.0 beschikbaar in de voor iedereen toegankelijke online RES-viewer

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid