Het proces van de Regionale Energie Strategie

Regionale scenario’s, lokale aanvulling

Na de ondertekening van het Klimaatakkoord starten we met het opstellen van de concept-RES. Verwachting is dat er in het najaar van 2019 gestart wordt.

Experts van betrokken partijen: gemeenten, waterschap, provincie, energiecoöperaties, netwerkbeheerders, (energie)bedrijven en kennispartijen, beginnen met het ontwikkelen van scenario’s per deelregio. Hierin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van zon- en windenergie, en hoe we dit en de bijbehorende energie infrastructuur op een zorgvuldige manier ruimtelijk kunnen inpassen.
De scenario’s worden, per gemeente, samen met de lokale samenleving besproken en aangevuld.

Naar een RES 1.0

Na de lokale aanvulling van de scenario’s wordt alle input samengebracht tot de concept-RES. Vanaf de ondertekening van het Klimaatakkoord hebben we daar tot 1 juni 2020 de tijd voor. Dit eerste concept wordt aangeboden aan het Rijk voor beoordeling.

Na de beoordeling door het Rijk werken we tot 1 maart 2021 aan de definitieve versie, de RES 1.0. Ook hierbij zullen experts van betrokken partijen en de inwoners en belanghebbenden worden betrokken. Daarna volgt de vaststelling van de strategie door iedere gemeente, het waterschap en de provincie. De uitkomsten van de RES 1.0 worden vervolgens vastgelegd in het omgevingsbeleid. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Hiermee creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.


Iedereen kan meedoen

Als bewoner of belanghebbende zijn er meerdere momenten waarop u kan meepraten.

Bij de lokale aanvulling van de scenario’s voor de concept-RES, en bij de uitwerking naar de RES 1.0. Ook bij de besluitvorming in uw gemeente over de RES 1.0 en bij de vastlegging van de RES 1.0 in omgevingsbeleid zijn er momenten van inspraak. Wilt u als bewoner meedoen en meedenken, dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt.

Samenwerking

Iedereen heeft er belang bij om de energietransitie te laten slagen.

Dat belang kan voor iedereen anders zijn. De één is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor veel inwoners en bedrijven is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer.
De RES is een middel om de samenwerking tussen alle regionale partijen (overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties) te organiseren, in voorbereiding op de uitvoering van de energieprojecten die voortkomen uit de RES.

Locaties en keuzes

De RES leidt tot keuzes voor locaties van energieprojecten, die uiteindelijk uitgevoerd gaan worden.

Maar ook tot keuzes voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Dit raakt de bevoegdheden van de deelnemende 18 gemeenten, de provincie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij beslissen over de RES en leggen de keuzes in de RES vast in hun ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn er vele partijen nodig voor de uitvoering van de RES. Ook zij moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES.


We zijn begonnen!

Tot aan de ondertekening van het Klimaatakkoord zijn we al veel voorbereidend werk aan het doen:

• De startnotitie ligt klaar, die beschrijft hoe we de RES met elkaar gaan maken. 

• Bestuderen en inventariseren we met regionale betrokkenen en belanghebbenden, experts en ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschap het huidige- en toekomstige warmtegebruik van onze regio, hoeveel duurzame energie er al is en waar, en wat de capaciteit is van de energie infrastructuur. Hiervoor organiseren we werkateliers en expertsessies om het maken van de RES straks te kunnen versnellen. Maar ook om initiatieven en innovatie te ondersteunen en elkaar te inspireren.

Tijdens de voorbereiding worden nog géén inhoudelijke keuzes gemaakt. Dat volgt na het officiële startsignaal van de RES: de ondertekening van het Klimaatakkoord en het besluit van de 18 gemeenten, provincie, waterschap, netwerkbeheerders en diverse partijen en organisaties, om met elkaar de RES op te stellen.

Bekijk het resultaat van de inventarisatie: de rapportage per deelregio ‘foto energie en ruimte’

Bekijk het Totaalproces RES 1.0

Meer weten over de Noord-Hollandse Energieregio Noord?

Bekijk de meest gestelde vragen over de RES, de opgave, de techniek en nog vele andere vragen en antwoorden.

Vraag & Antwoord

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid