Informatie voor volksvertegenwoordigers

12 november 2020

Op deze pagina vindt u informatie over het proces en uw rol daarin als volksvertegenwoordiger. Ook komen onder meer de planning, informatie over de participatie tot nu toe en antwoorden op de meest gestelde vragen aan bod.

Actueel

150 deelnemers bijeenkomst ‘Reacties concept-RES NHN samengevat’

Op 21 oktober gaven we (online) aan zo’n 150 bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een samenvatting van alle reacties op de concept-RES Noord-Holland Noord. We lichtten toe hoe de reacties, wensen en bedenkingen en alternatieve plannen gaan helpen om de stap te zetten van concept-RES naar RES 1.0. Ook kon iedereen vragen stellen. Vervolgens gingen we uiteen in vier deelsessies: over de provincie als geheel, Westfriesland, Kop van Noord-Holland en Regio Alkmaar. In de deelsessies konden deelnemers inhoudelijke vragen stellen over de deelregio (of provincie) en onderling kennismaken. Bijeenkomst gemist? Bekijk de opname van het plenaire deel of bekijk de presentatie van het plenaire deel.
Noteer 20 januari vast met potlood in uw agenda. Dan organiseren we weer een dergelijke bijeenkomst en lichten we de reactienota toe.

Wat nemen we mee uit het benen-op-tafelgesprek?

Tijdens het online benen-op-tafelgesprek op 4 november gingen circa 50 volksvertegenwoordigers uit Noord-Holland met elkaar in gesprek over hun rol bij het proces van de Regionale Energiestrategie. Er werd teruggeblikt op het proces tot aan de concept-RES. Is er voldoende gelegenheid geweest om de rol als volksvertegenwoordiger in te kunnen vullen? En wat leert dit ons voor het vervolgproces, richting de RES 1.0 en verder? Duidelijk werd dat volksvertegenwoordigers het een complex proces vinden en het moeilijk kunnen uitleggen aan hun inwoners. In dit document vindt u een korte samenvatting van het gesprek. Hierin zitten voor zowel volksvertegenwoordigers als voor ons als programmaorganisatie adviezen om mee te nemen naar het proces rondom vaststelling van de RES 1.0. Ook kunt u de bijeenkomst terugkijken via deze link.

Advies Commissie MER: Besteed aandacht aan de samenhang tussen de zoekgebieden

De RES NHN is, samen met energieregio Noord-Holland Zuid en energieregio’s in Gelderland, Zuid-Brabant en Zuid-Holland, pilotregio geweest voor de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER). De Commissie MER heeft haar advies gereed en concludeert: ‘De RES-regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid beschikken over een systematisch opgebouwde concept-Regionale Energiestrategie (RES) met goede en gedegen milieu-informatie. Er ligt een goede basis om de stap naar de RES 1.0 te maken en voor latere milieueffectrapportages.’ Zij adviseert om bij de verdere uitwerking aandacht te besteden aan de samenhang tussen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie (zon en wind). Lees hier het advies.

Het advies van de commissie MER wordt verwerkt in het vervolg naar de RES 1.0.

Proces

Concept-RES NHN aangeboden aan Nationaal Programma RES en PBL

De concept-RES is op 9 oktober aangeboden aan het Nationaal Programma RES. In de bijlagen van de concept-RES zijn alle ontvangen reacties, alternatieve plannen en visies en wensen en bedenkingen van de raden, provincie en waterschap toegevoegd als integraal onderdeel. U vindt ze hier. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de 30 concept-RES’en. Voor de kwalitatieve delen van de analyse baseert PBL zich met name op de al beschikbare informatie uit de tussentijdse analyse. Het PBL verwacht voor het eind van dit jaar de eerste inzichten te kunnen delen met de regio’s zodat de aanbevelingen kunnen worden meegenomen in het proces naar de RES 1.0. Uiterlijk 1 februari wordt de analyse van alle concept-RES’en door PBL openbaar gemaakt.

Concept-RES NHN

Reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’

Gemeenten, provincie, waterschap en betrokken partijen in het RES-proces zijn aan de slag gegaan met alle reacties. Ze worden samen met de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen bestuur van het waterschap en de verschillende reacties gecategoriseerd en waar mogelijk voorzien van een antwoord in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’. Voor sommige onderwerpen wordt pas na de RES 1.0 een antwoord verwacht of een besluit genomen, omdat we nog niet alle kennis of informatie hebben. Hierover gaan we de komende periode opnieuw met elkaar in gesprek aan zogenaamde thematafels.

De reactienota is input voor verdere uitwerking naar de RES 1.0. Naar verwachting besluiten de colleges voor de kerst over de reactienota.

Concretisering zoekgebieden: eerste stap in langjarig proces

Vanaf oktober wordt een eerste stap gezet om de zoekgebieden voor zonneweides, grote zonnedaken en/of windturbines verder te onderzoeken en concreter te maken. Hierbij worden inwoners en andere belanghebbenden betrokken. Ook wordt dan onderzocht, bijvoorbeeld samen met energiecoöperaties, wat de mogelijkheden zijn van lokale (financiële) participatie in projecten. Het verder uitwerken van de zoekgebieden is een langjarig proces om uiteindelijk tot vergunningverlening te kunnen overgaan. Ieder zoekgebied vraagt een eigen aanpak op basis van de specifieke kenmerken van dat gebied. De betrokken gemeenten zijn hierbij primair aan zet. Zij worden waar nodig ondersteund door de programmaorganisatie van de RES NHN en de Participatiecoalitie Noord-Holland (een samenwerking tussen de energiecoöperaties en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland).

Online vragen stellen
Heeft u een (technische) vraag? Dan kunt u hier een vraag stellen.

Stel uw vraag over NHN

Besluitvorming RES 1.0

Alle informatie, inclusief verrijking vanuit industrie, landbouw en mobiliteit, wordt gebruikt om de voorliggende concept-RES’en te verbeteren, verrijken en concreter te maken. Het eindresultaat is de RES 1.0. Deze ligt in mei/juni 2021 ter besluitvorming voor bij alle gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Uiterlijk 1 juli 2021 moet de vastgestelde RES 1.0 worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Meer informatie over het proces

Informatie over participatie

De concept-RES is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces. In onze provincie hebben bijna gelijk verdeeld over de twee energieregio’s meer dan 3.000 mensen deelgenomen aan één van de 117 bijeenkomsten die hiervoor zijn georganiseerd. Alle verslagen zijn beschikbaar via de websites van de energieregio’s. Hoe de participatie voor de concretisering van de zoekgebieden eruit komt te zien, is nog niet te zeggen. Dat wordt per zoekgebied maatwerk en wordt in eerste instantie ingevuld door betrokken gemeenten, waterschappen, provincie en andere belanghebbenden. Vanuit de programmaorganisaties wordt de participatie vooral ondersteund door het beschikbaar stellen van kennis over een zoekgebied (gebiedspaspoort) of over specifieke thema’s die hier een rol spelen. Het kan hierbij gaan over energie-infrastructuur, leefbaarheid, natuur- en milieuaspecten, etc. De Participatiecoalitie Noord-Holland biedt waar nodig en gewenst ondersteuning aan de gemeenten. Een belangrijk thema dat voor alle zoekgebieden aan de orde komt is financiële participatie: hoe kan de omgeving meedelen in de opbrengsten van het opwekken van duurzame energie.

Veelgestelde vragen

Tijdens de online reflectiebijeenkomst over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland op 18 augustus spraken ruim 130 raadsleden, leden van Provinciale Staten, bestuurders van de waterschappen en belanghebbenden over de kansen, knelpunten en dilemma’s van de energietransitie. De vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, zijn beantwoord in dit document.

Tijdens het proces om tot de concept-RES te komen en na publicatie van de concept-RES’en hebben we veel vragen ontvangen. Hieronder staan een aantal vragen met bijbehorende informatie uitgelicht.

In Noord-Holland Noord vragen mensen zich af waarom energiebesparing, andere duurzame energiebronnen (zoals kernenergie), waterstof en innovaties niet worden meegenomen in de concept-RES. 

Het korte antwoord op deze vraag is dat in het Klimaatakkoord de keuze is gemaakt in te zetten op opwek van duurzame elektriciteit op basis van bewezen technieken (zon en wind) en een regionale warmtestructuur. Dit is de uitkomst van de onderhandelingen in het kader van het Klimaatakkoord op de klimaattafels. In de regio’s wordt die onderhandeling niet nog eens over gedaan. Daarnaast is waterstof geen energiebron, maar een energiedrager. Waterstof moet worden gemaakt, bijvoorbeeld uit groene stroom of biomassavergassing. Om duurzame waterstof te produceren zijn dus ook windturbines en zonnepanelen nodig.

Ook is in Noord-Holland Noord de zorg geuit over de hoeveelheid windturbines en de effecten hiervan op het landschap en het woongenot. In de concept-RES zijn voor de energieregio NHN 60 zoekgebieden in beeld gebracht, waar 75 extra windmolens en 1200 ha zonneweides ingepast zouden kunnen worden. In de stap naar RES 1.0 zullen we met elkaar een zorgvuldige afweging maken over wat we waar kunnen doen. Hierbij hanteren we het landelijke afwegingskader waarin rekening wordt gehouden met het politieke en maatschappelijke draagvlak, optimaal ruimtegebruik, systeemefficiëntie en optimale energieopbrengst. Hierbij wordt niet uitgesloten dat zoekgebieden die nu op de kaart staan afvallen. Het kan ook zijn dat op andere plekken zoekgebieden erbij komen.

Vragen en antwoorden NHN

Visies van belanghebbende organisaties

Voor en na de presentatie van de concept-RES’en hebben Natuurmonumenten en LTO hun visie op de concept-RES en de energietransitie gepubliceerd. Verder is er een alternatieve RES gemaakt door een aantal bewonersorganisaties. Het Economisch Forum en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland hebben aangekondigd een alternatieve kaart te maken met zoekgebieden voor NHN. Ook willen zij de RES NHN verbreden met energiebesparing en innovatie.

Daarnaast hebben wij tijdens de vele bijeenkomsten een aantal stakeholders en deskundigen gevraagd hun visie op het proces en de inhoud van de RES te delen. Hieronder vindt u links naar een aantal filmpjes die we tijdens de bijeenkomsten maakten. En lees hier het interview met Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland; ‘De energietransitie biedt ook kansen om natuur en landschap te behouden’.

Interview met Ton van Schie van LTO Nederland en Ruth IJspeert van CampinaFriesland over wat zij doen om boeren te helpen bij het opwekken van duurzame energie.

Interview met Kristel Lageweg van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Zij ziet de RES als een instrument om de energietransitie daadwerkelijk uit te voeren.

Meer informatie, feiten en cijfers en inspiratie 

Interview met Steven Slabbers, onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Over zijn ruimtelijke visie op de energietransitie in Noord-Holland.

Interview met Taco Kuijers, ruimtelijk ontwerper. Over onderzoeken naar meervoudige ruimtegebruik bij zonne- en windenergie.

Kansen voor meervoudig ruimtegebruik

Opwekking van hernieuwbare energie vraagt ruimte. Tegelijkertijd kan deze opgave helpen bij andere opgaven die ook ruimte vragen, zoals woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie en landbouw. Om het RES-proces te ondersteunen hebben ruimtelijk ontwerpers een aantal onderzoeken gedaan naar toepassingen van zonne- en windenergie in combinatie met andere opgaven.

Lees meer

Dashboard energietransitie

In het dashboard ‘Energietransitie in Noord-Holland’ staan cijfers en kaarten die inzicht geven in het energieverbruik, de CO2-uitstoot, duurzaam opgewekte energie en de energie-infrastructuur in Noord-Holland. Het dashboard kun je raadplegen voor de provincie als geheel, maar ook per RES-regio (Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid) en op deelregioniveau. In het dashboard zijn gerealiseerde en geplande grootschalige zonprojecten en wind-op-landprojecten te zien.

Lees meer

Feiten en cijfers

Hoeveel woningen kunnen door één windturbine van energie worden voorzien? Welke ruimte nemen windturbines en zonneweides in beslag? Lees in het in de factsheets. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel om inzicht te krijgen in de opgaven en de complexiteit van de energietransitie. Factsheets Economie: werkgelegenheid, Toerisme, agrisector en bedrijfsleven, Ruimte en hinder en Energiegebruik- en opwek.

Lees meer

Factsheets elektriciteits-bronnen en warmtebronnen

In de factsheet over elektriciteit lees je meer over windenergie, zonne-energie, biomassa, kernenergie, waterkracht en waterstof.

Lees meer

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid