Informatie voor volksvertegenwoordigers

7 september 2020

Op deze pagina vindt u informatie over het proces en uw rol daarin als volksvertegenwoordiger. Ook komen onder meer de planning, informatie over de participatie tot nu toe en antwoorden op de meest gestelde vragen aan bod. Deze informatie voor volksvertegenwoordigers geldt voor zowel energieregio Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid.

Actueel

Online reflectiebijeenkomst
Tijdens de online reflectiebijeenkomst over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland op 18 augustus spraken ruim 130 raadsleden, leden van Provinciale Staten, bestuurders van de waterschappen en belanghebbenden over de kansen, knelpunten en dilemma’s van de energietransitie. Op deze pagina vindt u de opname van het plenaire deel en de presentaties van de Break Out sessies. De vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, zijn beantwoord in dit document. Er is een onderverdeling gemaakt in plenaire vragen en vragen per Break Out sessie.

Virtuele bustour
Op 24 & 26 juni en 19 & 21 augustus 2020 gingen zo’n 130 volksvertegenwoordigers uit Noord-Holland mee op een virtuele bustour. Voor inspiratie ‘zoomden’ we langs diverse locaties waar hernieuwbare energie wordt opgewekt. Op een prachtige studiolocatie in het midden van de provincie spraken we met experts over de voorbeelden vanuit verschillende perspectieven en stelden de deelnemers via Zoom vragen. U kunt de opname van de bijeenkomst en diverse filmpjes hier terugkijken.

Waar we staan met de plan- en besluitvorming

De concept-RES Noord-Holland Zuid (NHZ) is op 22 april gepresenteerd en de concept-RES Noord-Holland Noord (NHN) op 24 april. In NHN en NHZ hebben alle colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en dagelijks besturen van de waterschappen voor de zomer de concept-RES vastgesteld.

Concept-RES NHN

Concept-RES NHZ

Reacties op de concept-RES

Via de gemeenten zijn alle deelnemers aan de regionale en lokale bijeenkomsten gevraagd een reactie te geven op de concept-RES. Een overzicht van de reacties vindt u hier. Dit is een inventarisatie van de tot op heden door ons ontvangen reacties. Dit overzicht is uiteraard nog niet compleet. Reacties kunnen nog worden ingestuurd tot eind september. Het overzicht van reacties wordt één keer per maand geactualiseerd en hier gepubliceerd.

Een overzicht van de reacties op de concept-RES NHN vindt u hier.

Online vragen stellen

Ook is er online de mogelijkheid voor volksvertegenwoordigers en overige belangstellenden om vragen te stellen.

Stel uw vraag over NHN

Stel uw vraag over NHZ

Integrale afweging van wensen en bedenkingen

De volgende stap is dat volksvertegenwoordigers wensen en bedenkingen bij de concept-RES kunnen meegeven. De concept-RES wordt, na behandeling in Provinciale Staten op 5 oktober en een laatste raadsvergadering op 8 oktober, op 9 oktober aangeboden aan het Nationaal Programma RES en ter doorrekening aan het PBL. Hierbij worden in de bijlagen de wensen en bedenkingen van de raden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen opgenomen. Ook de reacties van de deelnemers van de regionale en lokale bijeenkomsten en de ontvangen alternatieve plannen en visies van derden worden hierin bijeengebracht. Vervolgens wordt deze input integraal tegen elkaar afgewogen in een zogenoemde reactienota. Belangrijke stakeholders van het RES-proces worden hierbij ook betrokken. Deze reactienota is input voor verdere uitwerking naar de RES 1.0. Naar verwachting besluiten de colleges voor de kerst over de reactienota en wordt deze vervolgens besproken in de commissies van de raden, Staten en algemeen besturen. Lees meer over wensen en bedenkingen.

Concretisering zoekgebieden: eerste stap in langjarig proces

Vanaf oktober wordt een eerste stap gezet om de zoekgebieden voor zonneweides, grote zonnedaken en/of windturbines verder te onderzoeken en concreter te maken. Hierbij worden inwoners en andere belanghebbenden betrokken. Ook wordt dan onderzocht, bijvoorbeeld samen met energiecoöperaties, wat de mogelijkheden zijn van lokale (financiële) participatie in projecten. Het verder uitwerken van de zoekgebieden is een langjarig proces om uiteindelijk tot vergunningverlening te kunnen overgaan. Ieder zoekgebied vraagt een eigen aanpak op basis van de specifieke kenmerken van dat gebied. De betrokken gemeenten zijn hierbij primair aan zet. Zij worden waar nodig ondersteund door de programmaorganisaties van de RES NHN en NHZ en de Participatiecoalitie Noord-Holland (een samenwerking tussen de energiecoöperaties en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland).

Filmpje toelichting zoekgebieden Noord-Holland Noord

Filmpje toelichting zoekgebieden Noord-Holland Zuid

Besluitvorming RES 1.0

Alle informatie, inclusief verrijking vanuit industrie, landbouw en mobiliteit, wordt gebruikt om de voorliggende concept-RES’en te verbeteren, verrijken en concreter te maken. Het eindresultaat is de RES 1.0. Deze ligt in mei/juni 2021 ter besluitvorming voor bij alle gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Uiterlijk 1 juli 2021 moet de vastgestelde RES 1.0 worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Meer informatie over het proces

Informatie over participatie

De concept-RES is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces. In onze provincie hebben bijna gelijk verdeeld over de twee energieregio’s meer dan 3.000 mensen deelgenomen aan één van de 117 bijeenkomsten die hiervoor zijn georganiseerd. Alle verslagen zijn beschikbaar via de websites van de energieregio’s. Hoe de participatie voor de concretisering van de zoekgebieden eruit komt te zien, is nog niet te zeggen. Dat wordt per zoekgebied maatwerk en wordt in eerste instantie ingevuld door betrokken gemeenten, waterschappen, provincie en andere belanghebbenden. Vanuit de programmaorganisaties wordt de participatie vooral ondersteund door het beschikbaar stellen van kennis over een zoekgebied (gebiedspaspoort) of over specifieke thema’s die hier een rol spelen. Het kan hierbij gaan over energie-infrastructuur, leefbaarheid, natuur- en milieuaspecten, etc. De Participatiecoalitie Noord-Holland biedt waar nodig en gewenst ondersteuning aan de gemeenten. Een belangrijk thema dat voor alle zoekgebieden aan de orde komt is financiële participatie: hoe kan de omgeving meedelen in de opbrengsten van het opwekken van duurzame energie.

Veelgestelde vragen

Tijdens het proces om tot de concept-RES te komen en na publicatie van de concept-RES’en hebben we veel vragen ontvangen. Hieronder staan een aantal vragen met bijbehorende informatie uitgelicht.

In Noord-Holland Noord vragen mensen zich af waarom energiebesparing, andere duurzame energiebronnen (zoals kernenergie), waterstof en innovaties niet worden meegenomen in de concept-RES. 

Het korte antwoord op deze vraag is dat in het Klimaatakkoord de keuze is gemaakt in te zetten op opwek van duurzame elektriciteit op basis van bewezen technieken (zon en wind) en een regionale warmtestructuur. Dit is de uitkomst van de onderhandelingen in het kader van het Klimaatakkoord op de klimaattafels. In de regio’s wordt die onderhandeling niet nog eens over gedaan. Daarnaast is waterstof geen energiebron, maar een energiedrager. Waterstof moet worden gemaakt, bijvoorbeeld uit groene stroom of biomassavergassing. Om duurzame waterstof te produceren zijn dus ook windturbines en zonnepanelen nodig.

Ook is in Noord-Holland Noord de zorg geuit over de hoeveelheid windturbines en de effecten hiervan op het landschap en het woongenot. In de concept-RES zijn voor de energieregio NHN 60 zoekgebieden in beeld gebracht, waar 75 extra windmolens en 1200 ha zonneweides ingepast zouden kunnen worden. In de stap naar RES 1.0 zullen we met elkaar een zorgvuldige afweging maken over wat we waar kunnen doen. Hierbij hanteren we het landelijke afwegingskader waarin rekening wordt gehouden met het politieke en maatschappelijke draagvlak, optimaal ruimtegebruik, systeemefficiëntie en optimale energieopbrengst. Hierbij wordt niet uitgesloten dat zoekgebieden die nu op de kaart staan afvallen. Het kan ook zijn dat op andere plekken zoekgebieden erbij komen.

Vragen en antwoorden NHN

In Noord-Holland Zuid zijn vragen gesteld over zoekgebieden in de buurt van het Goois Natuurreservaat en het Gooimeer. De vragen komen voort uit ongerustheid dat de inpassing van windturbines de natuur en de beleving van het authentieke landschap schaadt. In antwoord hierop is aangegeven dat het Gooimeer een zoekgebied is onder voorwaarde dat dit als ‘experimenteergebied’ wordt aangemerkt. Dat wil zeggen dat hier kleinschalig kan worden gekeken hoe naast opwekking van duurzame energie gestreefd kan worden naar verbetering van de biodiversiteit. Binnen het Goois Natuurreservaat zijn geen zoekgebieden voor zonne- of windenergie opgenomen, maar wel aan de randen hiervan. Vanuit een aantal locaties in het reservaat zou zicht kunnen ontstaan op windturbines. In de concretisering van de zoekgebieden wordt hier in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden aandacht aan besteed.

Vragen en antwoorden NHZ

Visies van belanghebbende organisaties

Voor en na de presentatie van de concept-RES’en hebben Natuurmonumenten en LTO hun visie op de concept-RES en de energietransitie gepubliceerd. Verder is er voor NHN een alternatieve RES gemaakt door een aantal bewonersorganisaties. Het Economisch Forum en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland hebben aangekondigd een alternatieve kaart te maken met zoekgebieden voor NHN. Ook willen zij de RES NHN verbreden met energiebesparing en innovatie.

Daarnaast hebben wij tijdens de vele bijeenkomsten een aantal stakeholders en deskundigen gevraagd hun visie op het proces en de inhoud van de RES te delen. Hieronder vindt u links naar een aantal filmpjes die we tijdens de bijeenkomsten maakten. En lees hier het interview met Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland; ‘De energietransitie biedt ook kansen om natuur en landschap te behouden’.

Interview met Ton van Schie van LTO Nederland en Ruth IJspeert van CampinaFriesland over wat zij doen om boeren te helpen bij het opwekken van duurzame energie.

Interview met Kristel Lageweg van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Zij ziet de RES als een instrument om de energietransitie daadwerkelijk uit te voeren.

Meer informatie, feiten en cijfers en inspiratie 

Interview met Steven Slabbers, onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Over zijn ruimtelijke visie op de energietransitie in Noord-Holland.

Interview met Taco Kuijers, ruimtelijk ontwerper. Over onderzoeken naar meervoudige ruimtegebruik bij zonne- en windenergie.

Kansen voor meervoudig ruimtegebruik

Opwekking van hernieuwbare energie vraagt ruimte. Tegelijkertijd kan deze opgave helpen bij andere opgaven die ook ruimte vragen, zoals woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie en landbouw. Om het RES-proces te ondersteunen hebben ruimtelijk ontwerpers een aantal onderzoeken gedaan naar toepassingen van zonne- en windenergie in combinatie met andere opgaven.

Lees meer

Dashboard energietransitie

In het dashboard ‘Energietransitie in Noord-Holland’ staan cijfers en kaarten die inzicht geven in het energieverbruik, de CO2-uitstoot, duurzaam opgewekte energie en de energie-infrastructuur in Noord-Holland. Het dashboard kun je raadplegen voor de provincie als geheel, maar ook per RES-regio (Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid) en op deelregioniveau. In het dashboard zijn gerealiseerde en geplande grootschalige zonprojecten en wind-op-landprojecten te zien.

Lees meer

Feiten en cijfers

Hoeveel woningen kunnen door één windturbine van energie worden voorzien? Welke ruimte nemen windturbines en zonneweides in beslag? Lees in het in de factsheets. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel om inzicht te krijgen in de opgaven en de complexiteit van de energietransitie. Factsheets Economie: werkgelegenheid, Toerisme, agrisector en bedrijfsleven, Ruimte en hinder en Energiegebruik- en opwek.

Lees meer

Factsheets elektriciteits-bronnen en warmtebronnen

In de factsheet over elektriciteit lees je meer over windenergie, zonne-energie, biomassa, kernenergie, waterkracht en waterstof.

Lees meer

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid