Energietransitie in beeld

Op deze pagina brengen we de energietransitie van Noord-Holland in beeld. Hier vind je video’s over het opwekken van hernieuwbare energie met zon en wind. Of over hoe ondernemers hun bedrijf verduurzamen. En een aantal video’s van interviews met betrokken stakeholders.

Meervoudig ruimtegebruik: zon op dak

Op 14 januari 2021 zoomden we tijdens de tweede kennissessie in op zon op dak, en dan met name op zon op parkeerplaatsen en zon op bedrijfsdaken. Iedereen kent de voorbeelden, maar hoe brengen we ze in de praktijk? Hoe kunnen gemeenten gebruik maken van de tool Park the Sun en wat kunnen we leren van de pilot Zon op bedrijfsdaken.

Kennissessie 14-01-2021

Hoe kunnen gemeenten gebruik maken van de tool Park the Sun en wat kunnen we leren van de pilot Zon op bedrijfsdaken? Tijdens de online kennissessie ‘Meervoudig ruimtegebruik: 🌞 zon op dak’ gingen we hierover in gesprek.

Hessel Kruisman – gemeente Haarlem

In dit filmpje vertelt Hessel Kruisman van gemeente Bloemendaal over de solar carport in Bloemendaal. Over de uitdagingen van de business case en de lessons learned.

Florian Sloots – Over Morgen

In dit filmpje vertelt Florian Sloots van Over Morgen over een pilot met de provincie Noord-Holland voor zon op bedrijfsdaken.

Jan Boudesteijn – GeenBiz IJmond

In dit filmpje vertelt Jan Boudesteijn van GreenBiz IJmond over integrale aanpak van zon op dak.

Jetro Steijvers – Provincie NH

Veel parkeerterreinen kunnen slimmer benut worden door overdekt parkeren te combineren met de opwek van energie via zonnepanelen. In dit filmpje laat Jethro Steijvers van de provincie Noord-Holland zien hoe de applicatie ‘Park the Sun’ hierbij helpt. Zie ook www.parkthesun.com.

Erik Jan van der Linden – Adamant

In dit filmpje vertelt Erik Jan van der Linde van ontwikkelaar Adamant over de solar carport in Bloemendaal. Over de uitdagingen van de business case en de lessons learned.

Dick Winkelhuis – Ondernemer

In dit filmpje vertelt ondernemer Dick Winkelhuis over bedrijventerreinen Energiepositief & Boekelermeer energiepositief. Wat zijn de lessons learned?

Timo Kamminga – provincie NH

In dit filmpje geeft Timo Kamminga van de provincie Noord-Holland ons een sneak preview van de RES-viewer. Nu staan er alleen de zoekgebieden uit de concept-RES in, maar wat komt er straks nog bij en hoe kun je dit gebruiken?

Meervoudig ruimtegebruik

Niet alleen de opwek van duurzame energie vraagt ruimte, ook woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie en landbouw. Hoe combineren we die opgaven op een slimme manier? Tijdens een kennissessie op 10 december gingen we in gesprek over over zon in landschap en zon op agrarische grond. Met onder andere Energietuinen, LTO Noord, GroenLeven, Vattenfall en Mothership. Hieronder vind je de opname van de hele sessie en losse filmpjes van de deelnemers. Laat je inspireren!

Pitch Bart van Leeuwen – Provincie NH

In dit filmpje vertelt Bart van Leeuwen waarom vindt de provincie Noord-Holland meervoudig ruimtegebruik bij opwek van duurzame energie zo belangrijk vindt. Hij gaat in op de nut en noodzaak hiervan en welke stappen de provincie hier al in heeft gezet.

Pitch Marius Kuiper – Bergen Energie

In dit filmpje vertelt Marius Kuiper van Bergen Energie onder andere over natuurinclusief zonnepark Bergen. Wat valt er te leren uit de praktijk en hoe zorg je voor draagvlak?

Pitch Willem de Vries – GroenLeven

In dit filmpje vertelt Willem de Vries van GroenLeven onder andere over versterking van (zacht) fruitteelt met zonnepanelen .

Pitch Tom de Wit – Akkerbouwer

In dit filmpje vertelt akkerbouwer Tom de Wit over zijn ambities voor de verduurzaming van zijn boerenbedrijf.

Pitch Karin Keijzer – RVO

In dit filmpje vertelt Karin Keijzer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de fisciale/bedrijfsmatige kant van meervoudig ruimtegebruik.

Pitch Annie van de Plas – Energietuinen

In dit filmpje vertelt Annie van de Pas over Energietuinen. De Natuur en Milieufederaties vinden het essentieel dat de opwek van duurzame energie zorgvuldig wordt ingepast in ons landschap. Met oog voor biodiversiteit, landschap en natuurbeleving. Samen met inwoners. Om dit aan te jagen, hebben de NMF’s het concept Energietuinen gelanceerd. Meer informatie vind je op www.energietuinen.nl.

Pitch Jeroen Everaert – Mothership

In dit filmpje vertelt Jeroen Everaert van Mothership over iconische/kunst zon op waterprojecten in samenspraak met de omgeving. Meer informatie: www.enterthemothership.com.

Pitch Eric Tonnaer – Vattenfall

In dit filmpje vertelt Eric Tonnaer van Vattenfall/Solar over hun pilots met zonne-energie. Welke vormen lijken binnen 10 jaar rendabel te worden?

Pitch Ton van Schie – LTO

In dit filmpje vertelt Ton van Schie van LTO Noord over over wat de boerenambities zijn voor zon op agrarische grond en wat de kansen en belemmeringen hiervoor zijn.

Kennissessie Meervoudig Ruimtegebruik

Tijdens de kennissessie Meervoudig Ruimtegebruik RES Noord-Holland op 10 december 2020 zoomden we in op twee actuele thema’s in de RES: zon in landschap en zon op agrarische grond. Hoe komen we van woorden tot daden? Iedereen kent de voorbeelden, maar hoe brengen we ze in de praktijk?

Virtuele bustour: Kansen en dilemma’s van de energietransitie

Op 24 & 26 juni en 19 & 21 augustus 2020 gingen zo’n 130 volksvertegenwoordigers uit Noord-Holland mee op een virtuele bustour. Voor inspiratie ‘zoomden’ we langs diverse locaties waar hernieuwbare energie wordt opgewekt. Op een prachtige studiolocatie in het midden van de provincie spraken we met experts over de voorbeelden vanuit verschillende perspectieven en stelden de deelnemers via Zoom vragen.

Natuurinclusief Zonneveld in Bergen

Een lokaal initiatief van inwoners uit de gemeente Bergen die zich hebben verenigd in een coöperatie. We spraken over het rendement van zonneweides, de landschappelijke inpassing en hoe initiatiefnemers van een zonneweide hierop een creatieve manier mee kunnen omgaan.

Bottom-up in de praktijk – Ramplaankwartier Haarlem

Over een bewonersinitiatief dat zich via een energiecoöperatie inzet om de buurt te verduurzamen met collectieve zonne-energie en een lokaal warmtesysteem. We gingen in gesprek over de rol van energiecoörporaties in de energietransitie, over de samenwerking met gemeenten en hoe ook minder draagkrachtige inwoners kunnen meedoen. 

Energieplan bedrijventerrein Hoorn 80

Bedrijventerrein Hoorn80 is verduurzaamd. In de studio sprake we over de verduurzaming van een bedrijventerrein, hoe krijg je iedereen mee en hoe kun je dat als gemeente faciliteren.

Terugkijken virtuele bustour 26 juni

We bezochten Ramplaankwartier in Haarlem, een natuurinclusief zonnepark in Bergen en een kleine windturbine bij een boerderij in Wilnis.

Kleine windturbines – Melkveehouderij Peek

Melkveehouderij Peek werkt energieneutraal met één kleine windturbine en de zonnepanelen op het dak van de schuur. We gingen in gesprek over landschappelijk kwaliteit, hoe agrarische ondernemers/ boeren kunnen bijdragen aan de energietransitie en wat de belangrijkste obstakels voor boeren zijn om energieneutraal te ondernemen. 

Windpark Wieringermeer – herstructurering windturbines

Herstructurering windturbines in de Wieringermeer. We spraken onder andere over gebiedsgerichte aanpak, ruimtelijke kwaliteit en grootschaligheid in relatie tot de landelijke opgave.

Zon op water locatie van PWN in Hoofddorp

PWN heeft zonnepanelen op een eigen locatie in Hoofddorp. We gingen in gesprek over zonnepanelen op water, het rendement en de impact op natuur en ecologie.

Terugkijken virtuele bustour 21 augustus

We bezochten windpark Wieringermeer, bedrijventerrein Hoorn80 en de zon op water locatie van PWN in Hoofddorp.

Energie & ruimte

Om het RES-proces te ondersteunen hebben ruimtelijk ontwerpers een aantal onderzoeken gedaan naar kansen van meervoudig ruimtegebruik; toepassingen van zonne- en windenergie in combinatie met andere opgaven. Bekijk deze onderzoeken.

Op 11 december 2019 ontvingen we 200 ambtenaren, bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere stakeholders van de RES. Tijdens de bijeenkomst ‘Verbreed je ruimtelijke blik op de energietransitie’ leerden we verschillende visies en perspectieven kennen.

Verbreed je ruimtelijke blik op de energietransitie

In gesprek met Kristel Lageweg – Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

In gesprek met Ton van Schie & Ruth IJspeert – LTO Nederland & FrieslandCampina

In gesprek met Taco Kuijers – Ruimtelijk ontwerper

In gesprek met Steven Slabbers – Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

Onderzoeken ruimtelijke onderwerpers


Om het RES-proces te ondersteunen hebben ruimtelijk ontwerpers een aantal onderzoeken gedaan naar toepassingen van zonne- en windenergie in combinatie met andere opgaven.

Ga naar de onderzoeken

Kansen voor zon

Solar Carport Bloemendaal

Energie-initiatief starten

Veel ondernemers hebben plannen om energie te besparen of duurzame energie zelf op te wekken. De coalitie Duurzame Energie Noord-Holland helpt initiatieven te stimuleren en brengt hulpvragen en tips van initiatiefnemers in kaart. Laat hen weten wat jij nodig hebt om jouw initiatief te starten via https://coalitieduurzameenergienh.nl/

Hoe verduurzaam je als organisatie?

Melkveehouder Peter Könst verduurzaamt door zonnepanelen

Bergen Energie: energie voor 500 huishoudens

Zonnepark De Dogger: zonnepanelen voor 2400 huishoudens

Heeft u een vraag?

Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Stel een vraag

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid