Welkom bij energieregio

Noord-Holland Noord

Samen maken we een Regionale Energiestrategie (RES) om energie te besparen en stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. We zijn op weg!

“Maak de zoekgebieden zo snel mogelijk concreet”

Wat moet er gebeuren om de RES in de praktijk uit te voeren? Dat is de vraag die nu voorligt. Liander heeft voor Noord-Holland-Noord een overzicht gemaakt van wat er nodig is op het gebied van netbeheer. In een aantal gebieden kunnen nieuwe energieprojecten direct aangesloten worden op het elektriciteitsnet. In veel gebieden zijn nog investeringen nodig. Welke investeringen hebben prioriteit? En wat is nog meer nodig voor toekomstbestendig netbeheer? Marc Schot van Liander, vertelt. “Duidelijkheid vanuit gemeenten is cruciaal. Er is zoveel werk, dat we het ons niet kunnen permitteren onze technici inefficiënt in te zetten.”

Lees verder

Onderzoek: Overlast voor gemeenteraadsleden belangrijkste factor voor beoordeling energieprojecten

Afgelopen voorjaar heeft Alissa Valent in het kader van haar masterstudie Environmental Economics aan de VU onderzoek gedaan naar afwegingen van gemeenteraadsleden in Noord-Holland met betrekking tot de Regionale Energiestrategie. Van de 1.153 gemeenteraadsleden hebben er 122 de volledige vragenlijst ingevuld. Uitkomst is dat ‘overlast’ de belangrijkste factor is voor het beoordelen van een energieproject. Daarna volgen ruimtelijke samenhang, de impact op het landschap en hoe goed een project in het landschap kan worden geïmplementeerd.

Lees verder

Ambitie RES 1.0 ongewijzigd, zoekgebieden aangepast

De gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen hebben de afgelopen weken besloten over de Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Op de gemeente Landsmeer na is de RES overal vastgesteld, vaak met een motie of een amendement. Het resultaat is dat Noord-Holland de ambitie van 6,3 TWh uit de RES 1.0 overeind houdt, maar dat een aantal zoekgebieden aangepast wordt. De RES’en worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en advies door Planbureau voor de Leefomgeving. Het proces van de RES gaat nu over naar de uitvoeringsfase. De RES 1.0 wordt tot 2030 iedere twee jaar geactualiseerd.

Lees verder

Wat is de RES RES staat voor de Regionale Energiestrategie

Locaties en keuzes

Proces van de RES Naar een RES 1.0

Proces

Waarom is de RES nodig  Energieprojecten houden niet op bij een gemeentegrens

Energietransitie

Processchema

Proces 

Wie maakt de RES
Dit doen we samen

Wie gaat het doen

Meedoen iedereen kan meepraten

Proces

Onze opgave, ambitie en toekomst

Elke regio in Nederland heeft de opgave van het Rijk om een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. In onze energieregio Noord-Holland Noord zien we al talloze initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparing. De komende periode inventariseren we wat er in onze energieregio speelt en wat de verdere mogelijkheden zijn. Op basis hiervan bundelen we de krachten: lokale en regionale partijen, overheid en niet-overheid. Samen maken we de Regionale Energiestrategie. Onze bijdrage aan de CO2-reductie van het Klimaatakkoord.

Maar we blijven flexibel. De energietransitie kost veel tijd, zal zeker tot discussie leiden, maar biedt ook kansen. Daarom wordt de RES elke twee jaar geactualiseerd. Hiermee creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en nemen we de tijd om scenario’s zorgvuldig uit te voeren.

  • In 2030 de C02-uitstoot verminderen met 50% en tot 95% in 2050
  • In 2030 35 TWh aan grootschalige opwek (zon en wind) op land
  • Woningen en bedrijven geleidelijk af van verwarming door aardgas
  • Energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte)

 

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid