Samen aan de slag aan uitvoeringstafels RES Noord-Holland

In de Regionale Energiestrategieën (RES’en) van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid zijn zoekgebieden voor zon- en windenergie en hernieuwbare warmte in beeld gebracht en is vastgelegd wat we willen bereiken. In het RES Uitvoeringsprogramma staat hoe we dit willen bereiken. De uitkomsten van zeven uitvoeringstafels vormden mede input voor het uitvoeringsprogramma.

Hoe hebben we het aangepakt?

In september en oktober hebben ruim 250 ambtenaren, netbeheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en inwoners meegedacht aan deze uitvoeringstafels. Aan iedere uitvoeringstafel werd een onderwerp uit de RES 1.0 behandeld. De gesprekken hebben geleid leiden tot inzicht in de werkzaamheden, samenwerkingsafspraken en de organisatie van ‘hulpbronnen’ voor de uitvoering. De uitvoeringstafels waren voor de twee RES-regio’s samen. De verslagen van de bijeenkomsten zijn hieronder terug te lezen.

7 uitvoeringstafels

  1. Participatie en communicatie
  2. Kennis delen en ontwikkelen
  3. Monitoring
  4. Proces naar RES 2.0
  5. Regionale samenwerking warmte
  6. Zon op dak
  7. Opwek op land (of water)

Toelichting uitvoeringstafels

1. Participatie en communicatie

Nu het proces om de RES 1.0 op te stellen is afgerond, breekt een nieuwe fase aan die vraagt om een andere invulling van de participatie en communicatie. De gemeenten zijn aan zet om inwoners en belanghebbenden te betrekken bij de realisatie van zon- en windprojecten. Iedere gemeente geeft hier op eigen wijze invulling aan. Aan deze uitvoeringstafel werden wensen en ideeën opgehaald voor participatie en de mogelijkheden om hierin samen te werken. Hiermee kunnen gemeenten hun participatieproces verrijken. Omdat participatie en communicatie onlosmakelijk verbonden zijn, werden aan deze uitvoeringstafel ook aanbevelingen geformuleerd over communicatie, zowel met betrekking tot de publiekscommunicatie over de energietransitie als over procescommunicatie voor het opstellen van de RES 2.0 (start sept. ’22).

2. Kennis delen en ontwikkelen

De energietransitie is een uitdagende opgave. Tijdens de uitvoering zullen we nog veel met en van elkaar leren. De afgelopen twee jaar zijn tijdens het opstellen van de RES maandelijkse kennissessies georganiseerd. Uit een evaluatie is gebleken dat er veel animo is om dit voort te zetten. De vorm, onderwerpen en met welke kennispartners bepalen we samen.

Met de uitkomst van deze uitvoeringstafel maken we een (jaar)plan voor een kennisprogramma waarin nadrukkelijk samenwerking wordt gezocht met relevante partijen in de provincie en daarbuiten. En waar ook ruimte is voor kennisuitwisseling met collega’s binnen overheden, met professionele stakeholders, marktpartijen en wellicht ook inwoners.

3. Monitoring

In de RES van NHN en NHZ zijn ambities vastgelegd voor de opwek van zonne- en windenergie voor 2030. Om zicht te hebben op de realisatie van deze ambities wordt een monitoringsprogramma opgesteld. Voor dit programma moeten keuzes worden gemaakt als: Wat gaan we monitoren (opwek zon/wind, realisatie ‘huizen van het gas’, CO2-reductie)? Vanuit welke bronnen? Wie hebben we daarbij nodig en hoe brengen we het in beeld?

De uitkomst van deze uitvoeringstafel is input voor een monitoringsstrategie met antwoord op bovenstaande en andere vragen en met afspraken over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

4. Proces naar RES 2.0

Hoewel de RES 1.0 nog maar net is vastgesteld, kijken we vanuit het programma vooruit welke stappen nodig zijn voor de RES 2.0. Vragen die hierbij kunnen worden gesteld zijn: Wie betrekken we? Hoe organiseren we betrokkenheid? Hoe passen specifiek gemeentelijke trajecten in de RES 2.0? Zijn er nieuwe onderwerpen die we willen opnemen in de RES 2.0?.

De uitkomst van deze tafel is input voor een richtinggevend startdocument voor het proces naar RES 2.0. Dit startdocument wordt voor de zomer van ’22 vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen (de RES 2.0 heeft als deadline juli ’23).

5. Regionale samenwerking warmte

De warmtetransitie is een zeer complexe opgave. Gemeenten zijn aan zet om stap voor stap de gebouwde omgeving van het aardgas af te koppelen en aan te sluiten op hernieuwbare warmtebronnen. Bij de ontwikkeling van bovenregionale warmtebronnen is samenwerking noodzakelijk. Gemeenten, provincie en waterschappen hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid hierbij.

De uitkomst van deze uitvoeringstafel is input voor een samenwerkingsagenda voor NHN en NHZ tot RES 2.0 (de RES 2.0 heeft als deadline juli ’23).

6. Zon op dak

In de RES van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid is een grote ambitie neergelegd voor zon op grote daken en parkeerplaatsen. De realisatie ervan kent nog veel uitdagingen. Vragen die op tafel lagen waren onder meer: Welke obstakels zijn er? Hoe kunnen we de obstakels oplossen? Wat is er nodig om de ontwikkeling te versnellen? Wie heeft welke rol?

De uitkomst van deze uitvoeringstafel is een eerste aanzet tot samenwerkingsafspraken voor de realisatie van zon op grote daken en parkeerplaatsen en een ondersteuningsprogramma voor gemeenten om initiatieven te stimuleren en te versnellen.

7. Opwek op land (of water)

Bijna iedere gemeente heeft een of meerdere zoekgebieden voor zon of wind op land (of water). Het proces van zoekgebied tot vergunningverlening is complex en heeft vaak een lange looptijd. Binnen het netwerk van de RES is veel kennis van de verschillende facetten van dit proces. Aan deze tafel zochten we gezamenlijk antwoorden op onder meer de volgende vragen: Welke stappen moeten worden genomen om te komen van zoekgebied tot vergunning? Welke ‘hulpbronnen’ zijn aanwezig? Wat mist? Welke samenwerkingsverbanden zijn nodig? Hoe sluiten we het beste aan bij de lokale dynamiek?

De uitkomst van deze uitvoeringstafel is een eerste aanzet tot samenwerkingsafspraken en een ondersteuningsprogramma voor gemeenten om initiatiefnemers te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid