Wensen en bedenkingen

Hoe gaan we er mee om?

Raden, Staten en algemeen bestuur hebben de afgelopen periode de concept-RES behandeld. Op 9 oktober is de concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving voor doorrekening en advies. Daarbij is meegestuurd:

 • de wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers
 • de reacties van de deelnemers aan de bijeenkomsten
 • de reacties, plannen en visies van derden

Op deze wijze wordt recht gedaan aan een open en transparant proces. Het Nationaal Programma RES kan hiermee tot een afweging komen van het bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak voor de concept-RES van Noord-Holland Noord.

Wensen en bedenkingen

Het college (Gedeputeerde Staten/dagelijks bestuur) heeft de concept-RES vastgesteld als tussenproduct in het RES-proces en legt dit besluit voor aan de raad (Provinciale Staten/algemeen bestuur) voor wensen en bedenkingen. Enerzijds ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming richting RES 1.0. Anderzijds om het politiek debat te voeren en het bestuurlijk draagvlak te peilen. 

Bij de behandeling van de concept-RES kon u als volksvertegenwoordiger wensen en bedenkingen meegeven aan uw bestuurders. Bijvoorbeeld over aanpassing van een zoekgebied, of over een onderzoeksvraag voor een zoekgebied dat binnen uw gemeente valt. Ook kon u wensen en bedenkingen meegeven voor onderwerpen die voor uw gemeente (provincie, waterschap) relevant zijn. Indien ze gemeentegrens-overstijgend zijn, dan is regionale afstemming hierover wenselijk. 

Een overzicht van alle wensen en bedenkingen is te vinden op onze documenten-pagina.

Kenmerken

 • In deze conceptfase van de RES vindt nog geen besluitvorming plaats door Provinciale Staten, raad of algemeen bestuur. Zoals vastgesteld in de startnotitie stellen de colleges/Gedeputeerde Staten/dagelijks bestuur de concept-RES vast en geven deze vrij voor wensen en bedenkingen van de gemeenteraden/Provinciale Staten/algemeen bestuur.
 • Hoe de wensen en bedenkingen worden geformuleerd, is aan het bestuur zelf. Ze worden vastgelegd in een raadsbesluit. Het is aan het college/Provinciale Staten/algemeen bestuur om te beslissen hoe zij hiermee omgaan. 

Voordelen

 • Alle denkbare wensen en bedenkingen konden meegegeven worden. Wensen en bedenkingen worden door uw college/Gedeputeerde Staten/algemeen bestuur afgewogen en voorzien van een motivatie of antwoord in de reactienota.
 • Er is vrijheid in het detailniveau van de wensen en bedenkingen, passend bij de eigen uitgangspunten en doelstellingen.

Reactienota

De wensen en bedenkingen vormen samen met de ontvangen reacties van deelnemers aan de lokale bijeenkomsten en de bijdragen van andere belanghebbenden de kern van de reactienota. Deze reactienota zal naar verwachting eind november gereed zijn en wordt vastgesteld door de colleges van gemeenten en provincie en dagelijks bestuur van het waterschap. De voorstellen die in de reactienota worden geformuleerd, worden meegenomen in het vervolgproces naar de RES 1.0. Een toelichting op het proces van de reactienota vindt u op deze pagina.

Volksvertegenwoordigers aan zet

 • Met het besluit van volksvertegenwoordigers over de Regionale Energiestrategie 1.0 wordt het document een bouwsteen van het omgevingsbeleid. Bij de besluitvorming over het omgevingsbeleid is de volksvertegenwoordiging aan zet. 
 • Ook bij de besluitvorming over RES 2.0, 3.0 en verder is de volksvertegenwoordiging steeds opnieuw aan zet. In dit proces wordt door de betrokken overheden op verschillende momenten het gesprek gevoerd, input opgehaald en afgestemd met de volksvertegenwoordigers, betrokkenen en inwoners.
 • Het bod, de onderliggende energiemix, kansrijke innovaties en de zoekgebieden kunnen zo iedere ‘ronde’ opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast worden. 
 • Het definitieve bod wordt per RES steeds vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene vergadering van het waterschap.
 • De uitgangspunten van de RES vinden hun weg naar van de omgevingsvisie (POVI/GOVI), omgevingsplannen, transitievisie Warmte (TvW), (Wijk-) Uitvoeringsplannen (W)UP, stimulerend instrumentarium, lokale regelgeving, vergunningsvoorwaarden etc.
Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid