130 volksvertegenwoordigers in gesprek over energiestrategie

Tijdens een online reflectiebijeenkomst spraken gisteravond ruim 130 raadsleden, leden van Provinciale Staten, bestuurders van de waterschappen en belanghebbenden over de kansen, knelpunten en dilemma’s van de energietransitie. Aanleiding zijn de concept-Regionale Energiestrategieën van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, die in oktober voor doorrekening worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES (NP RES) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Doel van de bijeenkomst was om volksvertegenwoordigers te ondersteunen bij het formuleren van hun wensen en bedenkingen bij de concept-RES.

De presentaties, video’s en FAQ’s vindt u terug op deze pagina.

Breed spectrum aan belangen
De Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid kan rekenen op grote betrokkenheid van belanghebbenden. Tijdens de online reflectiebijeenkomst waren veel uiteenlopende belanghebbende en deskundige organisaties aanwezig om hun mening en kennis over de energietransitie te delen met de volksvertegenwoordigers. Er werden presentaties gegeven door Natuurmonumenten, Natuur & Milieufederatie, LTO, Rijkswaterstaat, Alliander, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, PWN, Greenport, House of Skills, Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord,  Participatiecoalitie Noord-Holland en het Platform Geothermie. Daarnaast waren ook de opstellers van alternatieve visies op RES voor Noord-Holland Noord uitgenodigd om hun ideeën te bespreken. 

In 10 Break Out sessies werd gediscussieerd over onder meer lokaal eigendom, de (on)mogelijkheden van grote wateren, alternatieve energiebronnen en -opslag, uitdagingen rondom het elektriciteitsnetwerk, kansen voor het bedrijfsleven en werkgelegenheid. 

Wensen en bedenkingen
Alle raden van de 47 gemeenten van Noord-Holland, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen worden tot eind september in de gelegenheid gesteld om hun ‘wensen en bedenkingen’ bij de concept-RES aan te geven. Deze worden met de reacties van de deelnemers aan het participatieproces tot nu toe en de ontvangen alternatieve plannen en visies van derden met de concept-RES aangeboden aan de NP RES en het PBL. Tijdens de reflectiebijeenkomst is de vraag gesteld of volksvertegenwoordigers nu voldoende geïnformeerd zijn om over de concept-RES te kunnen beslissen. Ongeveer de helft gaf aan dat dit het geval is. De andere helft niet. 

Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland riep volksvertegenwoordigers op om ‘Het proces te ondersteunen en goed uit te vragen wat het initiatief, de locatie of het project nodig heeft, en geen oplossingen te bedenken.

Over de mogelijkheid om grote wateren te benutten voor zonne-eilanden en drijvende zonnepanelen werd door de provincie en Rijkswaterstaat (RWS) aangegeven dat hiervoor nog veel onderzoek nodig is. RWS begint op korte termijn met een pilot en de provincie heeft opdracht gegeven voor onderzoek naar ‘meekoppelkansen’ van zonne-eilanden voor natuurontwikkeling.

Jeroen Noot van Greenport riep de volksvertegenwoordigers op verstandig met de grond om te gaan: ‘In deze provincie worden producten van hoge kwaliteit geteeld waar men in de wereld jaloers naar kijkt, een verstandige afweging over grondgebruik is daarom juist hier op z’n plek.’

In de sessie over natuur en energie werd opgeroepen om kritisch te kijken naar de effecten van energieopwekking op de natuur. Waar energieopwekking wel mogelijk is, zou deze altijd gekoppeld moeten worden aan andere functies of opgaven. Daarvoor werd onder andere verwezen naar de gedragscodes zonne-energie op land

In de komende maanden worden de concept-RES’en uitgewerkt tot een RES 1.0. Hiervoor wordt opnieuw een participatieproces georganiseerd op basis waarvan de zoekgebieden voor zon- en/of windenergie worden geconcretiseerd. Hierbij kunnen zoekgebieden afvallen en nieuwe worden toegevoegd, en wordt per zoekgebied onderzocht wat de beste locaties zijn. 

30 Energieregio’s werken aan doelstelling klimaatakkoord
De doelstelling uit het Klimaatakkoord is dat de 30 Energieregio’s van Nederland in 2030 samen 35 TWh aan duurzame energie opwekken om zo de CO2-uitstoot te halveren. In de concept-RES werkt iedere energieregio voor zich de (on)mogelijkheden uit. Op basis van een uitgebreid participatieproces tot nu toe, waaraan ruim 3.000 mensen hebben deelgenomen, hebben de energieregio’s van Noord-Holland samen een ‘bod’ neergelegd om in 2030 6,9 TWh aan duurzame energie op te wekken. De concept-RES’en van Noord-Holland Noord en Zuid zijn al voor de zomervakantie door de colleges van de meeste gemeenten, de provincie en de waterschappen vastgesteld.

Presentaties & video’s Online reflectiebijeenkomst RES NH

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid