“De mensen in Bergen snappen waarom” 

De inwoners van Bergen hebben met de hevige duinbranden van de afgelopen jaren aan den lijve ondervonden wat droogte en opwarming van de aarde met hun leefgebied doet. Bovendien voelden ze in het verleden de grond regelmatig trillen als gevolg van aardgaswinning. “Ik denk dat de noodzaak van de energietransitie bij geen enkele gemeente van Noord-Holland harder binnenkomt dan in Bergen”, aldus Klaas Valkering, wethouder ruimtelijke ordening en als zodanig betrokken bij de Regionale Energiestrategie (RES) in Bergen. 

“We hebben de afgelopen jaren vijfhonderd man moeten evacueren door de duinbranden”, vertelt Valkering. “Tegelijkertijd trilde de grond hier regelmatig door gaswinning. Dat gevaar lijkt terug te komen door nieuwe plannen voor gaswinning en -opslag. Nu al wordt hier jaarlijks meer gas de grond in- en uitgepompt dan alle huishouden in Noord-Holland met elkaar gebruiken. Met alle risico’s van dien. De inwoners snappen dus wel waarom we van het gas af moeten en waarom we minder CO2-moeten uitstoten. De noodzaak van de energietransitie is duidelijk. Dat bleek ook wel bij het lokale atelier dat we hier hebben gehouden.” 

Het lokale atelier in Bergen werd door bijna 100 man bezocht. “Dat was een mooie opkomst. Maar de leeftijd van de deelnemers was aan de hoge kant. In het traject dat we doorlopen voor de nieuwe omgevingsvisie gaan we langs bij de middelbare scholen. We hebben besloten om ook de RES hierbij mee te nemen. We willen jongeren deze en komende maand expliciet vragen hoe zij denken over hun omgeving én over de energietransitie. Hun wensen en bedenkingen nemen we even serieus als die van de raad.” 

50% voor de gemeenschap
Intussen zijn er in Bergen al een aantal initiatieven op het gebied van duurzame energie-opwek. “Energiecoöperatie Bergen is heel actief en het college faciliteert haar waar mogelijk. Zo brengen we nu een vergunning in procedure voor uitbreiding van het bestaande zonnepark met drie hectare. Verder willen we als gemeente parkeerterreinen bij het strand overkappen met zonnepanelen.” 

Het streven is dat 50% van de opbrengst van duurzame energieopwek terugstroomt naar de gemeenschap. “We hebben een energiecoöperatie die daar stevig op inzet. Als er meer grootschalige partners komen in energieopwek, dan moeten we ook bij hen dat uitgangspunt borgen. Dat kan door goede afspraken te maken met deze partners. Bijvoorbeeld: een vast bedrag per jaar gaat naar maatschappelijke initiatieven. En dan het liefst naar initiatieven die aansluiten bij de doelstellingen van de RES, zoals verduurzaming van sportaccommodaties of culturele instellingen.”

Weinig weerstand tegen wind
Ook voor windmolens is plek in Bergen. “In de Structuurvisie Landelijk Gebied van tien jaar geleden was er al ruimte voor windmolens ingetekend. Toch blijft het zoeken naar geschikte locaties. Het lokaal atelier was wat dat betreft heel verhelderend: geen windmolens in de duinen, wel windmolens in lijnopstellingen. Dat wil zeggen, langs de natuurlijke lijnen van het landschap, zoals een vaart of een weg. Ik vind die uitkomst niet verrassend. Ik ken de inwoners van Bergen. Ze zijn heel nuchter: als we willen dat er iets verandert, dan moeten we ons steentje bijdragen.”

Tegen de keuze van Castricum – geen windmolens in de gemeente – wordt in Bergen dan ook gek aan gekeken. “Onze inwoners vinden het vreemd: waarom doet de buurgemeente niet mee? In Castricum is hier een bestuurlijke keuze in gemaakt. Wij kijken liever met de inwoners wat wel niet mogelijk is. Als het bod van onze regio dadelijk te laag is, dan zullen we naar extra ruimte moeten zoeken. In de regio zal dan eerder gekeken worden naar gemeenten die weinig inbrengen.”

Goed rentmeesterschap
Wat er nu gebeurt binnen het BUCH-verband van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo is wel conform afspraak. “We zouden ieder in de eigen gemeente naar oplossingen zoeken. Daarbij kijken we wel of we elkaar kunnen helpen. Zelf ben ik lid van het CDA. Ik ben bij CDA-fracties van buurgemeenten gaan praten. Vanuit onze grondbeginselen kan ik uitleggen waarom energietransitie noodzakelijk is. Het gaat om goed rentmeesterschap – de wereld mooier doorgeven dan je hem aantrof. Daar hoort ook solidariteit bij, samen oplossen. Ik geloof daarin.”

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid