Geen roofvogels op zonnepanelen

Draagvlak voor de energietransitie, maar ook voor het effect van die transitie op natuur en landschap. Dat is waar Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, voor werkt. “Het is spannend. We willen zoveel mogelijk duurzame energieopwek, maar we hebben ook de rol van bewaker van de kwaliteit van natuur en landschap. Energiecoöperaties willen veel, natuurbeschermers zijn behoudender. Toch staan de belangen niet haaks op elkaar.”

De Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, kortweg NMF, is onderdeel van de Participatiecoalitie Noord-Holland. De coalitie is in het leven geroepen om te zorgen dat de transitie samen met burgers gerealiseerd wordt. Kerngroep van de coalitie bestaat uit NMF en VEINH, de Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven in Noord-Holland. “Daarnaast werken we samen met ondernemersverenigingen, bewonersgroepen en partijen als Buurkracht. Zij weten hoe je participatieprocessen op buurtniveau organiseert.”

Want dat participatie van burgers nodig is in de RES, staat voor Akkerman voorop. “Als burgers onderdeel zijn van ontwerp en realisatie van de transitie en er bovendien zelf ook wat aan kunnen verdienen, dan heb je minder weerstand. Dan wordt de energietransitie van ons allemaal in plaats van alleen van milieuclubs, politici en ambtenaren. Daar werken we aan.”

Tweeledige achterban
De achterban van de NMF is wat dat betreft tweeledig. “Energiecoöperaties willen veel en beschermers van landschap en natuur zijn behoudender. Er zijn gebieden waarvan we zeggen: daar moet je van afblijven, zoals de duinen bijvoorbeeld. Ook de kust langs het IJsselmeer is van grote landschappelijke waarde en we willen zeker geen windmolens in de Gouwzee. Verder is het Gooi een mooi landschap, daar willen we ook geen windmolens of grootschalige zonnevelden.” 

Ondanks deze no go areas is er volgens Akkerman voldoende ruimte om aan de opgave van het Klimaatakkoord te voldoen. “In de kop van Noord-Holland, langs het Noordzeekanaal en aan de rand van de A10, aan de noordkant van Amsterdam, is voldoende ruimte om duurzame energie op te wekken. Bovendien zijn er gebieden waar je energietransitie en behoud van natuur en landschap kunt combineren. Neem de veenweidegebieden. Voor deze gebieden zijn slimme oplossingen mogelijk, waarbij je zonnepanelen kunt combineren met weidevogelbeheer.” 

Bufferzone
Dat klinkt tegenstrijdig. Waar zonnepanelen zijn, zijn in de regel geen weidevogels. “Weidevogels houden van rust”, legt Akkerman uit. “Zonnepanelen kunnen dienen als bufferzone tussen drukte en weidevogelgebied. Maar je wilt niet dat roofvogels op de panelen rustig gaan zitten loeren op de jongen van weidevogels. Tussen de panelen en het weidegebied moet dus een dijkje komen. Het is complex, maar we zijn er serieus mee aan de slag, bijvoorbeeld in Laag-Holland, het gebied boven Amsterdam.”

Overigens biedt de energietransitie in Noord-Holland juist ook kansen om natuur en landschap te behouden, vindt Akkerman. “Het onderhouden van landschap en natuur is best kostbaar. Als je op parkeerplaatsen of aan de randen van natuurgebieden duurzame energie kunt opwekken en daarmee extra inkomsten genereert, dan kun je dat gebruiken om natuur te beheren. En als je windparken inricht, dan kun je de inkomsten daarvan ook gebruiken om de landschappelijke kwaliteit te versterken. Waarom niet om elke windmolen bijvriendelijke beplanting bijvoorbeeld?” 

Burgers betrekken
Wat nu heel belangrijk is, is dat de burger wordt betrokken. “Afgesproken is dat gestreefd wordt naar 50% lokale eigendom van de duurzame energieopwek. Daar willen we gemeenten aan houden. Daarvoor moeten gemeenten burgers ondersteunen bij het ontwerpen van duurzame opwek en bij het uitdenken van financiële constructies om lokaal eigendom te realiseren. Zorg dat burgers mee kunnen beslissen. Bij NMF is het de kern van ons werk, we zijn heel goed in staat burgers te betrekken. Die rol pakken we dan ook.” 

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid