“Wij zijn al aan de slag”

Woningcorporaties zijn druk bezig zijn met verduurzaming van hun woningen, een opgave die zij van harte omarmen. Nicole van Wijk, bestuurder van woningcorporatie Woonwaard, sloot zich vorig jaar dan ook aan bij de Coalitie Duurzame Energie, namens dertien corporaties. “Ik zie het enthousiasme bij de coalitieleden om van onderaf te laten zien dat we met z’n allen in Noord-Holland Noord willen bijdragen aan de RES.”

Nicole van Wijk vertegenwoordigt in de Coalitie Duurzame Energie dertien woningcorporaties van Noord-Holland Noord, verzameld onder de naam ‘Thuis boven Amsterdam’. “Al verschillen we in grootte, we hebben allemaal de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te worden. Bij Woonwaard doen we dat langs vier sporen. Eerst gaan we aan de slag met het slechtst geïsoleerde bezit – de komende vijf jaar isoleren we 1500 woningen. Bij woningen die al wat beter geïsoleerd zijn, kijken we naar mogelijkheden voor aansluiting op het warmtenet. Verder doen we bij elk onderhoudsmoment een stapje in de verduurzaming, samen met een dakreparatie doen we dakisolatie bijvoorbeeld. Tot slot willen we zonnepanelen op de daken van alle 14.500 woningen.”

Om al deze plannen uit te voeren is een goede business case nodig. “Verduurzaming van woningen kost veel. Naast de opgave van verduurzaming hebben we bovendien de belangrijke maatschappelijke opgave om betaalbare woningen te bouwen. Mede daarom sloot ik me aan bij de Coalitie Duurzame Energie. Daar ontmoet ik vertegenwoordigers van bedrijven, agrariërs en scholen die ook verder willen met verduurzaming. We helpen elkaar door kennis te delen. En ik kom hier ook op ideeën. Eerst dachten we bij Woonwaard alleen aan zonnepanelen die nodig zijn voor eigen verbruik van de bewoners. Na gesprekken in de Coalitie bedachten we: “Stel dat we alle daken helemaal vol leggen, met een goede businesscase als grondslag. Dat zou fantastisch zijn – een stimulans voor de RES en voor het draagvlak.” 

Haakje met de RES

Direct bijdragen aan de RES doet de woningcorporatie op dit moment nog niet. Ook al leveren kleinschalige zonne-installaties op daken een belangrijke bijdrage aan de landelijke energiebehoefte, ze tellen niet bij mee in het bod van de RES 1.0. Nicole ziet de verduurzaming van het woningbezit van Woonwaard en de RES vooralsnog dan ook als gescheiden trajecten. “De RES gaat over grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind. Wij kijken breder, bijvoorbeeld naar aansluiting van woningen op het warmtenet. Uiteindelijk komt het wel bij elkaar. Doel van de RES én van Woonwaard is CO2-neutraal in 2050. Daarom is de RES ook voor ons zo belangrijk. We maken nu al all electric woningen in de wijken, maar de elektriciteit komt nog voor 80% van kolen. Daar zit het haakje met de RES, wij willen ook dat het elektriciteitsnet echt groen wordt. En wat ons betreft gebeurt dat niet door op open velden zonneweides te maken, maar door er huizen te bouwen en de daken vol te leggen met zonnepanelen. Dan heb je én én.” 

Waar Woonwaard verder aan bijdraagt zijn de wijktransities. “Samen met gemeenten, Liander en warmtenetleverancier HVC werken we aan wijkuitvoeringsplannen. We bespreken of we huurwoningen kunnen aansluiten op een warmtenet en wat de gemeente kan doen om ook de kopers erbij te krijgen. Wij als corporatie willen wel vooruit, maar we hebben de gemeenten nodig voor het openbare werk. Daarbij kijken we of het werk gecombineerd kan worden. Of er bijvoorbeeld samen met de aanleg van een warmtenet een klimaatadaptieve drainage ingeregeld kan worden in de straten. Doel is een wijk zo duurzaam mogelijk te maken.” 

Energie bij coalitieleden

Woonwaard waakt er daarbij voor dat de woonlasten voor haar huurders stijgen. “Politiek is het nog onduidelijk of saldering wordt afgeschaft of niet. We hopen en verwachten dat de overheid wel vol hiermee doorgaat. Om het draagvlak van de huurders te behouden, moeten we voorkomen dat de kosten een obstakel gaan vormen. En wij als corporatie moeten kostenneutraal maatregelen kunnen uitvoeren. Daar zitten we ook bovenop met Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties die meepraat op landelijk niveau. Verder kijken we hoe we subsidies vanuit Europa het best benutten. We kunnen de verduurzaming niet alleen betalen. Het moet deels van boven af komen, van Europees en landelijk niveau, maar zeker ook van onderaf. Daarom is het zo leuk dat we die coalitie hebben om juist daar het draagvlak van bottum up op te pakken.”

“Wat ik zo mooi vind aan de Coalitie Duurzame Energie, is dat we met zulke grote groepen samen iets willen bereiken”, besluit van Wijk. “Ik zie het enthousiasme bij de coalitieleden om van onderaf bij te dragen aan de RES. Eens per zes weken hebben we een overleg. We houden die overleggen heel praktisch en concreet. Mooi om te ervaren waar de energie zit bij de coalitieleden. Mooi dat we dit echt doen met elkaar. Wij zijn al aan de slag.”

De Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland Noord staat voor energie-initiatieven van onderop en grootschalige samenwerking op het gebied van de energietransitie. De coalitie is een samenwerking tussen de Vereniging Energiecoöperaties en -initiatieven Noord-Holland (VEINH), Economische Forum Holland boven Amsterdam, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Dorpswerk Noord-Holland, Horizon College, de samenwerkende woningcorporaties Thuis boven Amsterdam, HISWA RECRON en LTO Noord.  Meer informatie vindt u op de website van coalitie Duurzame Energie.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid