Concept-RES NHN en aanbevelingen naar NP RES en PBL

Deze week heeft de energieregio Noord-Holland Noord (NHN) de concept-RES voor beoordeling aangeboden aan het Nationaal Programma RES (NP RES) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Samen met betrokken en belanghebbende organisaties en personen is een compleet document afgeleverd, waarin alle (on)mogelijkheden van de energietransitie in beeld zijn gebracht, inclusief alternatieve plannen en visies, wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers en reacties van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met deze concept-RES ligt alles op tafel om het gesprek op weg naar de RES 1.0 inhoud te geven.

De concept-RES is het resultaat van vele onderzoeken en gesprekken. In totaal hebben meer dan 1.500 mensen meegedacht in regionale en lokale bijeenkomsten. Hieronder waren veel bewoners en vertegenwoordigers aanwezig van onder meer gemeenten, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De concept-RES is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, colleges van B&W en het dagelijks bestuur van het waterschap. Vervolgens is de concept-RES voorgelegd aan Provinciale Staten, gemeenteraden en het algemeen bestuur van het waterschap voor wensen en bedenkingen. Alle wensen en bedenkingen maken integraal onderdeel uit van deze concept-RES. Daarnaast zijn ook alternatieve plannen, visies en ruim 200 reacties van deelnemers aan de regionale en lokale bijeenkomsten aan de concept-RES toegevoegd. Alle wensen en bedenkingen en reacties zijn op onze website na te lezen. Dit geldt ook voor alle moties die door raden en Provinciale Staten zijn aangenomen bij vaststelling van de concept-RES.

Aanbod en aandachtspunten

De energieregio NHN geeft in de concept-RES een eerste inschatting van de mogelijke opwek tot 2030. In de concept-RES staan globale zoekgebieden voor opwek van zonne- en windenergie waar bij elkaar opgeteld 2 TWh zou kunnen worden opgewerkt. Dit is bovenop de circa 2,2 TWh die nu al in de energieregio wordt opgewekt. In totaal is dit dus bijna een verdubbeling van de huidige opwek in de regio. Daarnaast is een eerste inventarisatie gemaakt van warmtevraag en -aanbod.

In de concept-RES wordt van de Rijksoverheid aandacht gevraagd voor een groot aantal punten die nodig zijn voor een effectieve en tijdige uitvoering van de RES. Het gaat hierbij onder meer om:

  • aanpassing van wet- en regelgeving om snellere en efficiëntere aansluiting van duurzame energieprojecten en transport van duurzame energie mogelijk te maken
  • maatregelen die ertoe leiden dat er meer technici worden opgeleid voor de realisering van de energietransitie
  • meer bevoegdheden voor gemeenten in de warmtetransitie 
  • aanpassen voorwaarden van de SDE-subsidies. De SDE-subsidies zijn gericht op efficiency van energie-opwek. Dit gaat voorbij aan de roep om goede landschappelijke inpassingen, stimulering van biodiversiteit en dubbel ruimtegebruik.

Alle aandachtspunten vindt u in de concept-RES.

Hoe verder

Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de plannen van alle 30 RES-regio’s van Nederland doorrekenen en analyseren. Aan de hand van deze analyse gaat het NP RES gaat in gesprek met regio’s, het Rijk, koepels, netbeheerders en bedrijven om knelpunten en oplossingen op landelijk niveau te bespreken. In de energieregio Noord-Holland Noord wordt begonnen met het afwegen van alle wensen en bedenkingen, alternatieve plannen en visies van derden en reacties van deelnemers aan de lokale bijeenkomsten. Dit komt bij elkaar in een reactienota met de titel ‘Route naar RES 1.0’. Naar verwachting besluiten de colleges in december over deze nota. Aan de hand van de nota wordt de huidige concept-RES aangepast naar de RES 1.0.

Lees meer over het proces.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid