Regio Noord-Holland Noord past zoekgebieden zon en wind aan

Veel belangstelling voor regionale energiestrategie

De energieregio Noord-Holland Noord heeft meer dan 200 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van onder andere inwoners, bedrijven, energiecoöperaties en natuurorganisaties. Daarnaast zijn alternatieve plannen ingediend en hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap op het concept gereageerd. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de zoekgebieden voor het opwekken van zonne- en windenergie en tot aanvullende gesprekken in ‘thematafels’ om uit de reacties voorgekomen onderzoeksvragen te bespreken. Dit alles is opgenomen in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’, een belangrijke tussenstap om met de regio tot een uitvoerbare en gedragen energiestrategie te komen. 

Voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik: drijvende zonnepanelen op drinkwaterbekkens PWN in Andijk om de productie van Noord-Hollands drinkwater te verduurzamen (foto: PWN)

Zoekgebieden aangepast

De reactienota biedt een overzicht van wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers en reacties van bewoners op de concept-RES. Hieruit blijkt dat volksvertegenwoordigers de suggesties en zorgen vanuit de gemeenschap veelal hebben meegenomen in hun ‘wensen en bedenkingen’. De colleges hebben dit geluid van de raden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap overgenomen in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’. Zo heeft de gemeente Bergen besloten het zoekgebied langs de Hondsbossche Zeewering te verplaatsen naar het zoekgebied langs het Noordhollandsch Kanaal. Texel haalt de zoeklocaties voor windenergie voorlopig van de kaart. De gemeenteraad wil eerst de bewoners raadplegen en pas later een besluit nemen over windturbines. Het IJsselmeer is als zoekgebied voor windenergie geschrapt. Wel lijken zonne-eilanden op het water van het IJsselmeer kansrijk. Dit initiatief van het bewonerscollectief met Kor Buitendijk wordt nader onderzocht op weg naar RES 1.0. 

Nieuwe initiatieven onderzoeken

De aanpassingen in de zoekgebieden zorgen voor een afname van de mogelijke opwek van zonne- en windenergie in de regio in 2030. Toch is de definitieve ambitie voor de RES hiermee nog niet bepaald. Nieuwe mogelijkheden en initiatieven worden verder onderzocht. De zonne-eilanden op het IJsselmeer zijn daar een voorbeeld van. Ook de ideeën van de Natuur- en Milieufederatie en het Economisch Forum Noord-Holland Noord worden bekeken. Voor de uitwerking van zoekgebieden heeft Liander aanbevelingen gedaan voor de haalbaarheid en betaalbaarheid. Dit in relatie tot de noodzakelijke aanpassing van de energie-infrastructuur. Met aanpassingen, nieuwe initiatieven en doorrekenen van de kosten wordt de energiestrategie stap voor stap realistischer en beter uitvoerbaar. Het belang om gezamenlijk op te trekken in de energietransitie wordt breed gedragen.

Overleg en participatie

De komende maanden voeren belanghebbenden gesprekken over de onderzoeksvragen uit de reactienota aan zogenaamde thematafels. De uitkomsten hiervan zijn van invloed op de RES 1.0 en verder. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de ontwikkelprincipes voor zonne- en windenergie. Dat wil zeggen: de wijze waarop zonneweides en windturbines ingepast kunnen worden in het landschap. Meervoudig ruimtegebruik is hier een voorbeeld van. Andere onderwerpen waarover gesproken wordt zijn kansen voor agrariërs, ruimtelijke samenhang, lokaal eigendom, enzovoorts. Op de website van de energieregio worden alle thematafels toegelicht. Intussen starten de gemeenten ook met het concretiseren van de zoekgebieden. Dat is maatwerk per zoekgebied. Hierbij wordt de omgeving – bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties – zoveel mogelijk omgeving betrokken.

Substantiële bijdrage 

De doelstelling uit het nationaal Klimaatakkoord is dat de dertig energieregio’s van Nederland in 2030 samen 35 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken om zo de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te halveren. Ook in de Reactienota Noord-Holland Zuid zijn aanpassingen in de zoekgebieden opgenomen, maar de energieregio doet geen concessies aan de ambitie uit de concept-RES om in 2030 2,7 TWh aan duurzame energie op te wekken. Het ziet ernaar uit dat de provincie Noord-Holland als geheel een substantiële bijdrage gaat doen aan de landelijke doelstelling. Gemeenten, provincie en waterschap moeten de vastgestelde RES 1.0 voor 1 juli 2021 aanleveren bij het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Op woensdag 20 januari 2021 is er een online toelichting over de reactienota aan geïnteresseerden. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan via deze aanmeldlink.

Meer informatie over reactienota RES Noord-Holland Zuid

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid