Voorlopig concept-RES positief ontvangen, zorgen over impact op landschap en woongenot blijven

Eind april werd de voorlopige concept-RES van de energieregio Noord-Holland Noord gepresenteerd. Over het algemeen is positief gereageerd op de ambitie en kwaliteit van het rapport. Tegelijk zijn er ook zorgen over de impact van grootschalige energieopwekking op het landschap en woongenot. Na een maand maken we een tussentijdse balans op. Wat zijn de meest gestelde vragen, de kritiek en de complimenten? 

Veel mensen, vooral politici en mensen die beroepsmatig bij de energietransitie zijn betrokken, hebben de voorlopige concept-RES positief ontvangen. Zij onderschrijven de ambitie om 2,0 TWh extra duurzame energie op te wekken in 2030, bovenop op de 2,2 TWh die hier nu al wordt gerealiseerd. Voor hen is dit een goede stap in de richting van een schone en duurzame regio. Ook natuur- en milieuorganisatie hebben zich gematigd positief over de concept-RES uitgesproken. Wel wijzen zij op een aantal kwetsbare locaties, zoals Noord-Texel waar een zoekgebied voor windmolens is aangegeven. Anderen gaven complimenten voor de compleetheid en degelijkheid van de concept-RES. Alhoewel voor een aantal mensen 203 pagina’s te veel van het goede is.

Het is te veel
Bewoners uiten hun zorgen over de impact van 75 extra windmolens en 1200 ha zonneweides die, verdeeld over 60 zoekgebieden, in de energieregio ingepast zouden moeten worden. Voor veel bewoners is dit te veel. Ze vragen waarom de energieregio met 4,2 TWh 12% van de landelijke opgave van 35 TWh zou moeten opwekken, terwijl hier maar 5% van de inwoners van Nederland woont. 

Verder blijkt dat de bewoners de noodzaak van de energietransitie onderschrijven, maar dat zij van mening zijn dat veel meer rekening moet worden gehouden met andere aspecten. Daarbij denken ze aan de effecten van energiebesparing, andere hernieuwbare energiebronnen, waaronder kernenergie, en toekomstige innovaties, zoals waterstof. In de RES worden deze aspecten niet meegenomen. De landelijke opdracht aan de energieregio’s is om met grootschalige zonnedaken (vanaf ca 60 panelen per installatie), zonneparken en windturbines in 2030 35 TWh op te wekken.

Rijkere en betere oplossingen
Odile Rasch, programmamanager van de energieregio, is tevreden over de ontvangst van de concept-RES. “Met de reacties van bewoners, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en andere belanghebbenden, komen meningen en ideeën op tafel. Het onderwerp leeft enorm. Dat is heel mooi, want door deze belangstelling komen we tot rijkere en dus betere oplossingen. In de stap naar RES 1.0 zullen met elkaar een zorgvuldige afweging maken over wat we waar kunnen doen. Dit kan betekenen dat zoekgebieden die nu op de kaart staan afvallen, maar ook dat op andere plekken zoekgebieden erbij komen.”

Hoe verder?
Deelnemers aan de bijeenkomsten over de concept-RES kunnen nog tot 1 oktober hun reactie geven en vragen stellen. Volksvertegenwoordigers hebben tot dan de gelegenheid om wensen en bedenkingen bij de concept-RES te plaatsen. Deze reacties en wensen en bedenkingen worden meegenomen in het proces naar RES 1.0.

In september staat de concept-RES op de agenda van de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen bestuur van het waterschap. De inspraakmogelijkheden bij deze bijeenkomsten verschillen per overheid. Informeer hiernaar bij de gemeente, provincie of het waterschap.

Vragen over de concept-RES? Stel ze hier.

concept-RES

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid