Thematafel Ontwikkelprincipes zonne- en windenergie

Tijdens de provinciale, regionale en lokale ateliers is veel gesproken over de impact van grootschalige energieopwekking op de leefomgeving. Meerdere reacties gingen over een minimale afstand van windturbines tot woningen. Ook uit de reacties op de concept-RES en wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, Provinciale Staten en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen kwam de vraag naar voren over zorgvuldig gebruik van de ruimte en maatschappelijk draagvlak. Daarnaast zijn reacties ontvangen over de milieueffecten van grootschalige energieopwekking op de natuur. Er zijn zorgen geuit over windenergie versus vogels en vleermuizen (trekvogels, migratieroutes) en zonneweides in weidevogelleefgebied. Er is aandacht gevraagd voor de milieueffecten van zon op water (onder en boven water). Ook zijn er reacties ontvangen waarin de oproep gedaan werd de natuur te ontzien.

Onderzoeksvragen

Welke algemene (ruimtelijke) voorwaarden willen we toepassen voor het ontwikkelen van zon- en windprojecten in Noord-Holland? Daarbij gaat het specifiek om ontwikkelprincipes voor:

  1. De leefomgeving
  2. De natuur: wat zijn de voorwaarden/uitgangspunten om balans tussen natuur en energieopwek te vinden? Bijvoorbeeld: 
    • Hoe kunnen effecten op natuur beoordeeld/afgewogen worden? (hotspotkaart voor zoekgebied maken)
    • Hoe kunnen nieuwe projecten natuurwaarden versterken?
    • Hoe kunnen negatieve effecten op de natuur en omgeving worden gemitigeerd?

Deelnemers

VEINH, Dorpswerk Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Natuur- en Milieufederatie, Oer IJ, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, initiatiefnemer ‘Duurzaam Leefbaar’, bedrijfsleven, netwerkbeheerders, RWS, Alterra-WUR, provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschap (beleidsmedewerkers natuur).

Meer weten?

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Wies Thesing, WThesingh-vanEijk@alkmaar.nl.

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid