Thematafel Warmte uit water (TEO, TEA, TED)

De decentrale overheden willen (onder de juiste voorwaarden) het inzetten van aquathermie stimuleren. De waterschappen onderzoeken de rol die zij kunnen spelen in de warmteketen. Deze rol en de potentie en randvoorwaarden van aquathermie zouden een plek moeten krijgen in de RES en specifiek in de Regionale Structuur Warmte (RSW) en de daarop voortbouwende Transitie Visie Warmte (TVW).

De Regionale Structuur Warmte wordt opgesteld door het team van het MRA Warmte Koude Programma, dat daarvoor een aparte opdracht vanuit de programmaorganisatie van de RES NHZ heeft gekregen. Zij stellen de RSW op in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten en waterschappen. De Transitie Visie Warmte wordt volgens de eigen planning van de gemeenten uitgewerkt.

De thematafel ‘Warmte uit water (TEO, TEA, TED)’ richt zich op de vragen die in eerste instantie niet aan de orde komen in de RSW of TVW. De uitwerking van deze thematafel zal worden meegenomen in de RES 1.0 onder de Regionale Structuur Warmte.

Onderzoeksvragen

  • Hoe kunnen we warmtepotentie uit water (grootschalig) benutten?
  • Waar liggen de kansen?
  • Welke rol spelen de decentrale overheden hierbij?
  • Welke innovaties kunnen op korte termijn grootschalige toepassing mogelijk maken?

Eindproduct

De thematafel ‘Warmte uit water (TEO, TEA, TED)’ heeft de focus gelegd op het oplossen van dilemma’s, het benutten van kansen en het opdoen van inspiratie om de RES te verrijken. Tijdens de thematafel is aan de hand van vijf punten een actieagenda opgesteld, waarin de meest prangende kwesties rondom de verdere ontwikkeling en realisatie van aquathermie zijn benoemd. Voor de continuïteit is het goed om de coördinatie van de uitvoering van deze actieagenda te beleggen bij een stakeholder binnen de Noord-Hollandse Energieregio. Hiervoor zijn de waterschappen gevraagd.

Lees meer in H4 van het katern Thematafels:

Deelnemers

Provincie Noord-Holland, ambtenaren deelregio’s (experts TVW), PWN, SPDE en VEI-NH.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Marco Berkhout, berkhoutm@noord-holland.nl

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid