Thematafel Ruimtelijke samenhang

Ruimtelijke samenhang is een veelgenoemd thema in de gesprekken met de overheden en partners in het RES-proces. Het thema wordt ook benoemd in een aantal reacties en wensen en bedenkingen. Het gaat dan om de vraag hoe individuele zoekgebieden zich tot elkaar verhouden. En of we kunnen komen tot samenhangende ontwerpkeuzes op (boven)regionale schaal, rekening houdend met ruimtelijke aspecten als landschap, natuur, landbouw, recreatie en netinfrastructuur.

Het belang van ruimtelijke samenhang tussen de zoekgebieden en het landschap wordt steeds evidenter. Zeker bij de concretisering van de RES-zoekgebieden voor de RES 1.0 begint dit steeds meer nadruk te krijgen. De afgelopen periode is met elkaar hard gewerkt om ruimtelijke samenhang en kwaliteit in een aantal gebieden vorm te geven. In allerlei overleggen is nagedacht over mogelijkheden en kansen om binnen het Noord-Hollandse landschap in samenhang hernieuwbare energie op te wekken. De uitdaging waar we de afgelopen periode aan hebben gewerkt: hoe zorgen we ervoor dat tussen al die individuele zoekgebieden, die op lokaal niveau logisch en verklaarbaar zijn, ruimtelijke samenhang en meerwaarde voor de leefomgeving ontstaat? Hierover gingen we in gesprek tijdens de online thematafel ‘Ruimtelijke samenhang’.

Opgave van de thematafel

De opgave voor deze thematafel was het uitwerken van ruimtelijke samenhang tussen de zoekgebieden. Belangrijk daarbij is dat ook op een hoger schaalniveau samenhang ontstaat. Hierbij is door de provincie Noord-Holland in samenwerking met gemeenten, waterschappen, netbeheerder en andere stakeholders een inventarisatie gemaakt van gebieden of structuren waarvoor een gebiedsaanpak gestart zou moeten worden. Dit zijn gebieden (of clusters van gebieden) met een (deel)regio-overstijgend karakter.

Bij het uitwerken van deze gebieden is gebruik gemaakt van de kennis uit eerder onderzoek op het gebied van meervoudig ruimtegebruik. Daarnaast zijn door de provincie in een eerder stadium al ruimtelijke principes opgesteld, die ook voor dit traject belangrijke inspiratie en handvatten bieden. Deze zijn opgenomen in het Noord-Hollands Perspectief op de RES.

Eindproduct

Er is een inventarisatie gemaakt van gebieden of structuren waarvoor een gebiedsaanpak wordt gestart. Voor de structuren Rijksweg A7 en A9 hebben al sessies plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in twee katernen (Ruimtelijke samenhang en Energieopwekking langs A7 en A9).

Lees meer in H6 van het katern Thematafels:

Deelnemers

Provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschap (beleidsmedewerkers ruimtelijk ontwerp/landschap), natuur- en landschapspartijen (NMF, Natuurmonumenten), energiecoöperaties, netwerkbeheerders en landschapsarchitecten. 

Meer weten

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Marco Berkhout, berkhoutm@noord-holland.nl.


Bijeenkomsten

Op 3 september 2020 was de eerste bijeenkomst van de Thematafel Ruimtelijke Samenhang. Dit was het startpunt voor het traject om ruimtelijke samenhang goed in de RES vorm te gaan geven. Waarbij verschillende prioritaire gebieden werden geïdentificeerd. Sinds september zijn er in de verschillende gemeente en deelregio’s de eerste stappen gezet en resultaten geboekt in de uitwerking van deze en andere gebieden. Met de RES 1.0 in het vooruitzicht is er deze thematafel teruggekoppeld met elkaar waar we staan, kennis gedeeld en vooruitgekeken. Hierbij zijn verschillende partijen en perspectieven het podium gegeven.

Op 2 maart 2021 organiseerden we een vervolgbijeenkomst over o.a.:

  • Wat is er allemaal al aan resultaten op ruimtelijke samenhang?
  • Hoe gaan we richting RES 2.0 ruimtelijke samenhang verder vormgeven?

Bekijk de bijeenkomst hier terug.

Deel 1 – resultaten ruimtelijke samenhang

Deel 2 – vormgeving ruimtelijke samenhang RES 2.0

Presentaties

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Zuid
Snel naar NH Zuid